Obsah

Späť

Oznámenie o predaji NM vo vlastníctve obce

Oznámenie

o zámere obce Rabčice predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

 

Obec Rabčice, v zmysle ustanovania § 9a ods. 8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodlo Obecné zastupiteľstvo obce Rabčice, trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Obec Rabčice má zámer predať nehnuteľný majetok

 

 Pozemky zapísané v k.ú. obce Rabčice  na  LV č. 2177,  E-KN parc.č. 5638/7 vodná plocha o výmere 3988 m2 v zastavanom území obce, a to len tú časť pozemku, ktorá bude vyhotovená GP, kde bude vymeraná presná výmera

kupujúcemu

Jozef Boldovjak a manž. Janka Boldovjaková, rod. Turacová, bytom Rabčice č. 24 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a  odst. 8  písm. e/  zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí.

Cena pozemku bude stanovená znaleckým posudkom a všetky ostatné náklady  s prevodom pozemku znášajú kupujúci.

 

Za dôvody hodné osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Rabčice považuje

 

  • nedostupnosť k pozemku

 

Predmetný majetok obec neužíva dlhodobo, žiadateľ je vlastníkom stavby súp.č. 33, ktorá stojí na pozemku, ku ktorému požaduje kúpiť priľahlý pozemok k uvedenej stavbe.

O nájom nebol prejavený záujem, ale  bol prejavený záujem o kúpu pozemku, ktorý Jozef Boldovjak a manž. Janka Boldovjaková, rod. Turacová, trv. bytom Rabčice č. 24 dlhodobo užíva a obhospodaruje ho, preto chce  zosúladiť skutkový stav s právnym stavom.

 

Uvedené dôvody hodné osobitného zreteľa a predaj vyššie uvedeného nehnuteľného majetku obce týmto spôsobom, boli schválené obecným zastupiteľstvom Uznesením č. 1/2018 B/Schvaľuje bod 11,  dňa 6.3.2018.

 

Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Rabčice bol zverejnený:

  • na internetovej stránke obce dňa 12.3.2018
  • na úradnej tabuli obce dňa 12.3.2018

 

 

 

                                                                                          Jozef   S l o v í k 

                                                                                             starosta obce   

Vyvesené: 12. 3. 2018

Dátum zvesenia: 28. 3. 2018

Späť