Obsah

Späť

Oznámenie o zámene HM vo vlastníctve obce

 

Oznámenie

o zámere obce Rabčice zámeny nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

 

Obec Rabčice, v zmysle ustanovania § 9a ods. 8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer zámeny nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodlo Obecné zastupiteľstvo obce Rabčice, trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Obec Rabčice má zámer zameniť nehnuteľný majetok

 

Pozemok, zapísaný v k.ú. obce Rabčice, na LV č. 2177  E-KN parc.č. 5637/6 vodná plocha o výmere 857 m2 a E-KN parc.č. 5637/4 vodná plocha  o výmere 7686 m2, ktorého je vlastníkom Obec Rabčice, a to len tú časť pozemku, ktorá bude vyhotovená GP, kde bude presná výmera pozemku na zámenu,

zamieňajúcemu 

Roľnícke družstvo, Babia hora, Rabčice č. 64 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a  odst. 8  písm. e/  zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí s pozemkom zapísaných v k.ú. obce Rabčice, na LV č. 165 C-KN parc. č. 9100 o výmere 625 m2 zastavaná plocha a nádvorie a C-KN parc.č. 9128 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 558 m2, ktorého vlastníkom je Roľnícke družstvo Babia hora Rabčice v 1/1 účasti.

Cena pozemku bude stanovená znaleckým posudkom a všetky ostatné náklady  s prevodom pozemku znáša kupujúci.

 

Za dôvody hodné osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Rabčice považuje:

 

Obec pozemok užíva minimálne, pozemok na ktorom je postavená stavba neužíva. Žiadateľ je vlastníkom stavby súp. č. 101, ktorá je postavená na pozemku na LV 2177 E-KN parc.č. 5637/6 vodná plocha o výmere 857 m2 a E-KN parc.č. 5637/4 vodná plocha o výmere 7686 m2. Zámena pozemku bude len tej časti parciel, ktorá bude vytvorená GP, a bude stanovená presná výmera zamieňajúceho pozemku.

O nájom pozemku nebol prejavený záujem, bol prejavený záujem o zámenu pozemku, na ktorom má žiadateľ postavenú stavbu so súp. číslom 101, ktorej je vlatníkom. Tento pozemok dlhodobo užíva a obhospodaruje ho, preto chce zosúladiť skutkový stav s právnym stavom.

Vlastník stavby má prednostné právo pri zámene pozemku, nakoľko je vlastníkom budovy postavenej na uvedených pozemkoch.  

Rozdiely pri zámene pozemkov budú bez finančného vyrovnania.

Pri zámene majetku, poslanci obce mali na zreteli účelnosť a výhodnosť zámeny pre obec, pričom rešpekovali zásady hospodárnosti, účelnosti a transparentnosti.

 

Uvedené dôvody hodné osobitného zreteľa o zámene vyššie uvedeného nehnuteľného majetku obce týmto spôsobom, boli schválené obecným zastupiteľstvom Uznesením č. 1/2018 B/Schvaľuje bod 12,  dňa 6.3.2018.

 

Zámer  zámeny nehnuteľného majetku obce Rabčice bol zverejnený:

  • na internetovej stránke obce dňa 12.3.2018
  • na úradnej tabuli obce dňa12.3.2018

 

 

 

                                                                                          Jozef   S l o v í k 

                                                                                             starosta obce   

 

 

 

Vyvesené: 12. 3. 2018

Dátum zvesenia: 28. 3. 2018

Späť