Obsah

Späť

Pozvánka na OZ

P O Z V Á N K A

 

V zmysle par. 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na:

 

15. decembra  2017 /t. j. v piatok/ o 15.30 hod.

 

do zasadačky Obecného úradu Rabčice s nasledovným programom:

1. Zahájenie.

2. Voľba návrhovej komisie .

3. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.

4. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.

5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.

6. Schválenie plánu zasadnutí OZ.

7. Schválenie plánu kontrol hlavného kontrolóra obce Rabčice na rok 2017.

8. Zrušenie organizácie Miestny národný výbor v Rabčiciach.

9. Schválenie dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. č.3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  dieťa materskej školy,  na žiaka školskej jedálne,  žiaka školského klubu detí so sídlom na území obce Rabčice a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce

10.Schválenie rozpočtu obce Rabčice na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 – 2020 /súčasťou je aj rozpočet ZŠ s MŠ Rabčice“.

11.Úprava rozpočtu obce Rabčice na rok 2017.

12.Rôzne.

13.Diskusia.

14.Záver.

 

Žiadam Vás o bezpodmienečnú a dochvíľnu účasť!

Vyvesené: 7. 12. 2017

Dátum zvesenia: 15. 12. 2017

Späť