Obsah

Späť

Pozvánka na OZ

 

 

P O Z V Á N K A

 

 

     V zmysle par. 13  ods.  4  písm. a/ zákona  SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam  riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na:

 

19. apríla 2018 /t.j. štvrtok/ o 15.30 hod.

 

do zasadačky obecného úradu Rabčice s nasledovným programom:

 

  1.     Zahájenie
  2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu rokovania

   4.   Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

   5.  Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2017

   6. Správa zo zasadnutia finančnej komisie k Záverečnému účtu obce Rabčice za rok 2017

   7. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2017

   8. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2017

   9. Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu

  10. Schválenie spoluúčasti na predĺženie žiadosti projektu „Zberný dvor“

  11. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Rabčiciach

  12. Štatút obce Rabčice

  13. Zásady odmeňovania starostu obce Rabčice, zástupcu starostu a poslancov obecného zastupiteľstva obce Rabčice a obecných komisií

  14. Schválenie 5 % spoluúčasti financovania projektu „V základnej škole úspešnejší“v celkovej výške 2592,- €

  15. Schválenie 5 % spoluúčasti financovaniaprojektu „Efektívne inklúzivné vzdelávanie“ v celkovej výške 2412,- €

   16. Úprava rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Rabčice na rok 2018

   17. Rôzne

   18. Diskusia

   19. Návrh  uznesenia a jeho schválenie

   20. Záver

 

    Žiadam Vás o bezpodmienečnú a dochvíľnu účasť

 

V Rabčiciach, dňa 12.4.2018

                                                                                                            S l o v í k Jozef

                                                                                                              starosta obce

Vyvesené: 12. 4. 2018

Dátum zvesenia: 19. 4. 2018

Späť