Obsah

Späť

Pozvánka na schôdzu Urbár

Výbor Urbáru Rabčice Vás srdečne pozýva na čiastkové Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbár obce Rabčice, Rabčice 198

 

Dňa 25.03.2018 (nedeľa) o 12,00 hod. v kultúrnom dome v RAbčiciach

 

Program:

1. prezentácia

2. otvorenie rokovania

3. schválenie programu

4. správa o činnosti spoločenstva za rok 2017

5. správa dozornej rady za rok 2017

6. plán činnosti a rozpočet v roku 2018

7. odmeny členov výboru a dozornej rady

8. správa o hospodárení spoločenstva, závierka za rok 2017 návrh rozdelenia zisku, úhrady straty

9. doplňujúca voľba členov výboru

10. informácie o ponuke na odpredaj podielu

11. rôzne

12. návrh uznesenia

13. záver

 

                                                  Július Stelina, predseda Urbáru

Vyvesené: 2. 3. 2018

Dátum zvesenia: 25. 3. 2018

Späť