Obsah

Späť

výrub drevín rastúcich mimo lesa

Výrub drevín rastúcich mimo lesa – upovedomenie o začatí správneho konania a nariadenia ústneho pojednávania

Obec Rabčice ako príslušný orgán vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a podľa § 47 ods. 3, § 85 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, konaného

dňa 9. februára 2018 (piatok) na tvare miesta: parcela C-KN 7743/2 v k.u. Rabčice o 10,00 hod.

z podnetu: Sidónia Ďubeková, Rabčice 273

vo veci výrobu drevín: jaseň (Fraxinus excelsior) – 4 ks

Dôvodom žiadosti o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. je zasahovanie koreňovej sústavy do základov blízko stojacej nehnuteľnosti, suché konáre padajúce zo stromu poškodzujú strešnú krytinu na susednej nehnuteľnosti a ohrozujú zdravie osôb, ktoré v  blízkosti stromov žijú.

 

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej môžu pripomienky a návrhy uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní. Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Rabčiciach.

 

V zmysle § 82 ods. 7 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania šesť pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia.

 

Zverejnené na webovej stránke obec dňa: 30.01.2018

 

S pozdravom

 

                                                                                                          Jozef Slovík

                                                                                                          starosta obce

 

Vyvesené: 30. 1. 2018

Dátum zvesenia: 31. 1. 2021

Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli

Späť