Obsah

Späť

VZN č. 4/2017 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

Vyvesené: 2. 11. 2017

Dátum zvesenia: 18. 11. 2017

Späť