Obsah

Späť

Zoznam dlžníkov na obci RAbčice

Zoznam dlžníkov voči obci Rabčice

 

Obecný úrad Rabčice ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 1 zák. č.563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len daňový poriadok), s použitím  § 52 ods. 2  a 4 daňového poriadku

zverejňuje

zoznam daňových dlžníkov. V zozname sú uvedené mená fyzických osôb pri ktorých eviduje podľa stavu k 31.12.2017 daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby 160 eur. V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt, výška daňového nedoplatku podľa jednotlivých druhov daní.
Zoznam vypracoval útvar miestnych daní a poplatkov a bol spracovaný k 31.12.2017. Zverejnený zoznam bude aktualizovaný k 31.05.2018 a budú z neho vymazaní tí daňoví dlžníci, ktorí si medzičasom svoju daňovú povinnosť vysporiadajú.

 

Zoznam daňových dlžníkov - §23b zákona 511/92 Z.z.

 

Fiták Cyril, Rabčice 507                                komunálny odpad a DZN, voda        1 336,94 €

Stelina Štefan, Rabčice 381                          komunálny odpad a DZN, voda           458,66 €

Košťan Miroslav, Rabčice 241                      komunálny odpad                                  382 €          

Serdelová Elena, Rabčice 241                       komunálny odpad                                  216 €          

 

Vyvesené: 3. 1. 2018

Dátum zvesenia: 31. 12. 2018

Späť