Obsah

Verejné obstarávanie

 

 

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania na poskytnutie služieb externého projektového manažmentu pri implementácii projektu „Zberný dvor Rabčice“

 

Verejný obstarávateľ obec Rabčice oznamuje všetkým uchádzačom a záujemcom, že ruší verejné obstarávanie na poskytnutie služieb externého projektového manažmentu pri implementácii projektu „Zberný dvor Rabčice“ uskutočneného v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia – výzva na predkladanie ponúk zo dňa 21.04.2017.

Dôvodom zrušenia predmetného verejného obstarávania je zrušenie verejného obstarávania hlavnej aktivity projektu.

Postup, ktorý sa použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky: verejný obstarávateľ pristúpi k vyhláseniu nového verejného obstarávania po vyhlásení verejného obstarávania hlavnej aktivity projektu.

Nové verejné obstarávanie na poskytnutie služieb externého projektového manažmentu pri implementácii projektu „Zberný dvor Rabčice“ uskutočneného v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia bude vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk na webovej stránke verejného obstarávateľa, ako aj na webovej stránke centrálneho koordinačného orgánu http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakazky-v-hodnote-nad-5-000-eur/.

Profil zadávateľa

Obec Rabčice je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Obec RABČICE
Rabčice 196
029 45 Rabčice

zastúpené:
štatutárny zástupca: Jozef Slovík – starosta obce
IČ: 00314846

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Rabčice v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce Rabčice, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.