Obsah

Poľovnícke združenie

Poľovnícky ples v Rabčiciach 2020

8

9

 

polovnici

Poľovnícke združenie

PZ Rabčice bolo založené 8.2.1995.


Sídlo: Rabčice č. 104
IČO: 31912249

 

poľovníciOrganizačná štruktúra PZ Rabčice (ďalej PZ Ra):

1. ČS PZ Ra
2. Výbor PZ Ra
3. Vedúci skupín PZ Ra
4. Členovia skupín PZ Ra

 

 

Výbor PZ Rabčice


1. Predseda PZ : Jozef Fiták
2. Podpredseda PZ :Július Stelina
3. Tajomník PZ : František Škorvánek
4. Poľovný hospodár PZ : Ľubomír Bublák
5. Finančný hospodár PZ : Ing. Barút Jozef
6. Kynologický referent PZ : Milan Ďubek
7. Strelecký referent PZ : Martin Grobarčik

PZ Rabčice sa riadi Domácim poľovníckym poriadkom PZ Rabčice, ktorý bol vypracovaný v zmysle zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve, vyhlášky č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve a v súlade so Stanovami PZ Rabčice.
Územná štruktúra PZ Ra:

 

Revír je z hľadiska starostlivosti o zver rozdelený na 3 rajóny – 3 skupiny. Každá skupina má ustanoveného vedúceho skupiny, ktorý je spravidla členom výboru PZ Ra. Jeho náplňou je zabezpečovať, organizovať a koordinovať jej činnosť.

 

 

Zoznam členov PZ Rabčice

1. Bandík Štefan
2. Barút Jozef, Ing.
3. Barút Pavol
4. Briliak František
5. Bublák František
6. Bublák Ľubomír
7. Bublák Vladimír
8. Ďubek Milan
9. Fiták Jozef
10. Fiták Tomáš
11. Grobarčík František
12. Grobarčík Martin
13. Hadár Martin
14. Bublák Anton
15. Kocúr Jozef
16. Kocúr Karol
17. Portala Ján
18. Sirek František
19. Lach Lukáš
20. Slovík Ján, Ing.
21. Slovík Milan, Ing.
22. Slovík Milan
23. Slovík Ľubomír
24. Spuchliak Milan
25. Stelina Július
26. Škorvánek František, Mgr.
27. Škorvánek Michal
28. Škorvánek Štefan, Ing.
29. Škorvánek Štefan, Ing. ml.