Obsah

Plán zasadnutí OZ na rok 2022

 

 

 

  • 25.02.2022    piatok
  • 29.04.2022    piatok
  • 24.06.2022    piatok
  • 30.09.2022    piatok

 

 

V prípade potreby bude zasadnutia OZ v zmysle zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolané aj v inom termíne.

 

 

Plán zasadnutí OZ na rok 2022 bol schválený dňa 14.12.2022 uznesením č. 14/7/2021.

 

 

                                                                                Jozef   S l o v í k 

                                                                                     starosta obce

 

 

 

V Rabčiciach dňa 14.12.2021