Obsah

 

.

 

Cykloturistický chodník v obci

Obec Rabčice je spolu realizátorom projektu s názvom: „Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva na spoločnej Orave“ v rámci programu cezhraničná spolupráca Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja:   

Vedúci partner : Gmina Lipnica Wielka                                                        

Partneri projektu sú: Obec Bobrov, Obec Zubrohlava, Obec Rabčice

Hlavný cieľ projektu:  Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva na území celej Oravy

Lokalita územia partnerov tohto projektu sa nachádza v území chránených krajinných oblastí s bohatým potencionálom s prírodným a kultúrnym dedičstvom. Potenciál tohto dedičstva však nie je plne využívaný. K objavovaniu tohto dedičstva, jeho spoznávaniu, propagácii, rozvoju a teda k zintenzívneniu jeho využívania chce prispieť tento projekt.  Partneri vybudovali pre miestne obyvateľstvo a návštevníkov zokruhovanú cezhraničnú turistickú trasu, ktorá vedie našim cezhraničným regiónom  a bude prezentovať spoločné prírodné a kultúrne dedičstvo.  Na trase budú sakrálne pamiatky, turistické výhľadne, turistické trasy, parkoviská a pod. Daná cykloturistická trasa vytvorila podmienky voľnočasových aktivít, kde dosiahneme nárast počtu turistov v predmetnej lokalite.

Cezhraničnosť projektu spočíva v tom, že realizáciu projektu nerozdeľujeme na poľskú a slovenskú, ale bol zrealizovaný jeden projekt ako celok, cez spoločné územie navzájom susediacich obcí (poľských i slovenských). Cyklotrasa v našej obci vedie po existujúcich cestách ako aj cez pozemky v lesných a trávnatých  porastoch.

V  mesiaci október 2021  sa ukončila výstavba úseku cezhraničnej cyklotrasy spájajúcej partnerské obce projektu. V Rabčiciach sa vybudovala cyklotrasa v dĺžke 4,2 km.

Vybudovaná trasa bude veľmi atraktívna a bude motivovať miestne obyvateľstvo a turistov na jej využívanie resp. trávenie voľnočasových aktivít, čo bude mať za následok zvýšenie využívania kultúrneho a prírodného dedičstva a zvyšovanie povedomia ľudí o ňom.

 

Vytvorením infraštrukturálneho zázemia pre podmienky voľnočasových aktivít sa dosiahne nárast počtu turistov v predmetnej lokalite.

 

1

2

 

 

 

1

 

 

Verejné osvetlenie v obci Rabčice 2015 - 2016

 

„Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“ 

Miesto realizácie projektu:

Obec Rabčice

Názov projektu:

 

Verejné osvetlenie v obci Rabčice

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je Obnova verejného osvetlenia v obci Rabčice

 

Špecifické ciele:

 

Znížiť energetickú náročnosť sústavy verejného osvetlenia

 

Znížiť náklady na údržbu sústavy verejného osvetlenia

 

Zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky

 

Východiskový stav:

Počet vymenených svietidiel – 0 ks

Úspora energie – 0 GJ/rok

 

Stav po realizácii projektu:

Vďaka podpore z EÚ:

Počet vymenených svietidiel – 380 ks r. 2015

Úspora energie – 627,14 GJ r. 2020

Názov a sídlo prijímateľa:

 

názov: Obec Rabčice

sídlo: Rabčice 196,

029 45 Rabčice  

Slovenská republika

Dátum začatia realizácie projektu:

7/2015

Dátum skončenie realizácie projektu:

01/2016

Názov riadiaceho orgánu:

Ministerstvo hospodárstva SR

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

www.economy.gov.sk     ½   www.opkahr.sk     ½    www.mhsr.sk

Výška poskytnutého príspevku:

 

200 144,10 €  EUR

Fotodokumentácia alebo vizualizácia realizácie aktivít výsledkov projektu

 

 

 

 

 

Pred realizáciou                               

.

     

Po realizácií

      

.