Obsah

1

 

 

Verejné osvetlenie v obci Rabčice 2015 - 2016

 

„Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“ 

Miesto realizácie projektu:

Obec Rabčice

Názov projektu:

 

Verejné osvetlenie v obci Rabčice

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je Obnova verejného osvetlenia v obci Rabčice

 

Špecifické ciele:

 

Znížiť energetickú náročnosť sústavy verejného osvetlenia

 

Znížiť náklady na údržbu sústavy verejného osvetlenia

 

Zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky

 

Východiskový stav:

Počet vymenených svietidiel – 0 ks

Úspora energie – 0 GJ/rok

 

Stav po realizácii projektu:

Vďaka podpore z EÚ:

Počet vymenených svietidiel – 380 ks r. 2015

Úspora energie – 627,14 GJ r. 2020

Názov a sídlo prijímateľa:

 

názov: Obec Rabčice

sídlo: Rabčice 196,

029 45 Rabčice  

Slovenská republika

Dátum začatia realizácie projektu:

7/2015

Dátum skončenie realizácie projektu:

01/2016

Názov riadiaceho orgánu:

Ministerstvo hospodárstva SR

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

www.economy.gov.sk     ½   www.opkahr.sk     ½    www.mhsr.sk

Výška poskytnutého príspevku:

 

200 144,10 €  EUR

Fotodokumentácia alebo vizualizácia realizácie aktivít výsledkov projektu

 

 

 

 

 

Pred realizáciou                               

.

     

Po realizácií

      

.