Obsah

Výzva na dodanie športových potrieb

Návrh zmluvy

 

Výzva na predkladanie ponúk na zákazku:
Nákup športovej výbavy pre mládež, dorast a dospelých v športovom klube
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Úradný názov: Obec Rabčice
IČO: 00314846
DIČ: 2020571762
Poštová adresa: Rabčice č. 196
PSČ: 029 45
Mesto/obec: Rabčice
Štát: Slovenská republika
Kontaktná osoba: Jozef Slovík
Telefón: 0911 513 303
E-mail: ocu@rabcice.sk
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na internetovej adrese (URL):
http://www.rabcice.sk
Názov predmetu zákazky:
Športová výbava - prostriedok rozvoja osobnosti
Hlavný kód CPV:
37400000-2 Športový tovar a výbava
Druh zákazky:
Dodanie tovarov
Stručný opis: vid príloha

 

Predpokladaná hodnota zákazky:
3 948,99 EUR bez DPH
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena celkom za celý predmet obstarávania.
Dĺžka trvania zákazky:
Lehota dodania predmetu zákazky sú dva(2) mesiace odo dňa doručenia objednávky.
Podmienky účasti:
Aktuálny doklad o oprávnení podnikať, nie starší ako tri (3) mesiace, v ktorom musí byť zapísaný
predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na realizáciu predmetu zákazky - výpis z obchodného
registra, živnostenský list resp. iný doklad oprávňujúci subjekt na podnikanie v štáte sídla subjektu –
postačuje fotokópia resp. doklad z webovej stránky obchodného, živnostenského resp. iného
obdobného registra.
Katalógový list s popisom jednotlivých produktov spolu s ich technickou špecifikáciou tak, aby sa dal
posúdiť súlad požadovaných minimálnych technických podmienok uvedených vo výzve.
Použitie elektronickej aukcie:
nie
Lehota na predkladanie ponúk:
10.08.2018, 12:00
Termín otvárania ponúk:
10.08.2018
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
30.11.2018

Profil zadávateľa

Obec Rabčice je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Obec RABČICE
Rabčice 196
029 45 Rabčice

zastúpené:
štatutárny zástupca: Jozef Slovík – starosta obce
IČ: 00314846

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Rabčice v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce Rabčice, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.