Obsah

 

.

 

 

 

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

 

Realizujeme:

Názov projektu:

Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom moderného vybavenia učební

suma: 78635,30€

Vybudovanie jazykovej učebne, Technické vybavenie fyzikálnej učebne, Vybudovanie IKT učebne

 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (IROP)

Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 - Investovanie do vzdelávania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnych škôl

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Cieľom projektu je zvýšiť úroveň rozvoja kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou Rabčice. Žiaci prostredníctvom technického vybavenia učební budú môcť pracovať  na úlohach, ktoré sú prepojené s praktickými požiadavkami súčasnej spoločnosti na technické vzdelávanie. Získajú podmienky k rozvoju ako sú kritické myslenie, práca s rôznymi zdrojmi informácií, adaptabilita, flexibilika, naučia sa riešiť problémy reálneho sveta.

 

Výsledkom projektu bude špičková výučba prírodovedných predmetov a zvýšila by sa sa motivácia žiakov v oblasti technického vzdelávania. Technické vybavenie školy by umožnilo realizovať okrem formálnej výučby aj výučbu záujmovú.

 

.

...

 

 

Projekt z mimisterstva školstva SR

 

Rekonštrukcia ústredného kúrenia v telocvični

suma: 23 093€

 

.

.

 

Projekt z úradu vlady SR

 

Nákup športovej výbavy

suma: 4000€

 

.

 

 

Projekt z ministerstva vnútra SR

 

Oprava fasády budovy hasičskej zbrojnice Rabčice s.č. 187

suma: 29 297,40€

.po.

 

Projekt  cezhraničnej spolupráce Interreg Polska-Slowacja

 

Sprístupnenie kultúrneho a prírodného dedičstva medzi obcami Rabčice-Bobrov-Zubrohlava-Lipnica Wielka - cykloturistický chodník

suma: 203 549,76€ - schválený pripravený na podpis zmluvy

 

 

 

 

Neuskutočnené projekty z dôvodu nevysporiadania pozemkov

 

Babiohorské cyklotrasy - Cyklotrasa Rabčice - Lipnica Wielka

 

.

podpisovanie zmluvy

cyklotrasa

V roku 2018 obec zrealizovala 100 m komunikácie – spevnením plochy a návozom makadamu, čím sa zvýšila bezpečnosť časti cyklotrasy. Na cyklotrase je osadená informačná tabuľa o realizácií mikroprojektu. Pre čiastočné zrealizovanie projektu nie je možné zatiaľ vyhodnotiť vplyv mikroprojektu na životné prostredie. 

..

Projekt nemohol pokračovať, nakoľko sa vyskytli problémy s majetkovo-právnym vysporiadaním,  a aj po viacerých jednaniach vlastníci odmietli podpísať časť pozemkov pod cyklotrasu.

Foto z prechodu na bežkách po cyklotrase:

prechod na bežkách23