Obsah

Projekt z ministerstva pôdohospodárstva

 

Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom moderného vybavenia učební

suma: 78635,30€

 

Projekt z mimisterstva školstva

 

Rekonštrukcia ústredného kúrenia v telocvični

suma: 23093€

 

Projekt z úradu vlady SR

 

Nákup športovej výbavy

suma: 4000€

 

Projekt z ministerstva vnútra SR

 

Oprava fasády budovy hasičskej zbrojnice

suma: 29297,40€

 

 

Projekt  cezhraničnej spolupráce Interreg Polska-Slowacja

 

Sprístupnenie kultúrneho a prírodného dedičstva medzi obcami Rabčice-Bobrov-Zubrohlava-Lipnica Wielka - cykloturistický chodník

suma: ešte je v štátiu schvaľovania (203549,76€)

Profil zadávateľa

Obec Rabčice je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Obec RABČICE
Rabčice 196
029 45 Rabčice

zastúpené:
štatutárny zástupca: Jozef Slovík – starosta obce
IČ: 00314846

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Rabčice v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce Rabčice, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.