Obsah

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo úradu vlády

Podpora rozvoja športu na rok 2019

podprogram č. 4  Nákup športovej výbavy

Názov projektu: Turistikou k rozvoju zdravotnej gramotnosti žiakov

Dotácia: 4 000,-€

 

Nákup turistických topánok, zimných búnd, teplakových búnd a treningových nohavíc.

 

..

..

 

 

.

 

..

 

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

 

Realizujeme:

Názov projektu:

Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom moderného vybavenia učební

suma: 78635,30€

Vybudovanie jazykovej učebne, Technické vybavenie fyzikálnej učebne, Vybudovanie IKT učebne

 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (IROP)

Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 - Investovanie do vzdelávania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnych škôl

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Cieľom projektu je zvýšiť úroveň rozvoja kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou Rabčice. Žiaci prostredníctvom technického vybavenia učební budú môcť pracovať  na úlohach, ktoré sú prepojené s praktickými požiadavkami súčasnej spoločnosti na technické vzdelávanie. Získajú podmienky k rozvoju ako sú kritické myslenie, práca s rôznymi zdrojmi informácií, adaptabilita, flexibilika, naučia sa riešiť problémy reálneho sveta.

 

Výsledkom projektu bude špičková výučba prírodovedných predmetov a zvýšila by sa sa motivácia žiakov v oblasti technického vzdelávania. Technické vybavenie školy by umožnilo realizovať okrem formálnej výučby aj výučbu záujmovú.

 

.

 

Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom moderného vybavenia učební

.

...

Názov projektu: Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom moderné vybavenia učebni

Kód projektu: 302021I979

Žiadateľ:  Obec Rabčice

OP: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 2 – ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným  službám

Špecifický cieľ: 2.2.2. Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ŽŠ

 

Cieľom projektuje zvýšiť úroveň rozvoja kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou Rabčice 194

 

Realizáciou projektu žiaci získali moderné učebne zodpovedajúce  najvyšším štandardom k vytvoreniu podnetného prostredia k realizácií edukácie:

  • technické vybavenie fyzikálnej učebne umožňuje prepájať teoretické znalostí s praktickými ukážkami, simulácie javov, implementáciu bádateľských metód a umožňuje učiteľom sprevádzať žiaka na ceste za poznaním prírodných javov.
  • vybudovanie jazykovej učebne umožnilo realizovať   diferencovaný prístup ku každému žiakovi, na základe špecifikácie vzdelávacích potrieb a záujmu žiaka.
  • vybudovanie IKT učebne zvýšilo úroveň edukácie s cieľom posilniť digitálnu gramotnosť žiakov. V súlade so strategickým dokumentom Europa 2020, v časti Digitálna agenda pre Európu rozvíjame u našich žiakov prostredníctvom vybudovania IKT učebne tieto kľúčové kompetencie pre 21. storočie: objavovanie, kreatívne myslenie, flexibilita, informatické myslenie, schopnosť efektívne a zmysluplne využívať technológie. IKT učebňa umožňuje využitie moderných technológií naprieč vzdelávacími oblasťami.

Prínosom moderného vybavenia odborných učební je vytvorenie podmienok k reálnemu napĺňaniu  inkluzivného  vzdelávania s cieľom naplnenia vízie školy: „aby každý žiak zažil úspech.“

Každá z odborných učební má zabezpečený pedagogický dohľad.

 

 

Projekt z mimisterstva školstva SR

 

Rekonštrukcia ústredného kúrenia v telocvični

suma: 23 093€

 

.

.

 

Projekt z úradu vlady SR

 

Nákup športovej výbavy

suma: 4000€

 

.

 

 

Projekt z ministerstva vnútra SR

 

Oprava fasády budovy hasičskej zbrojnice Rabčice s.č. 187

suma: 29 297,40€

.po.

 

Projekt  cezhraničnej spolupráce Interreg Polska-Slowacja

 

Sprístupnenie kultúrneho a prírodného dedičstva medzi obcami Rabčice-Bobrov-Zubrohlava-Lipnica Wielka - cykloturistický chodník

suma: 203 549,76€ - schválený pripravený na podpis zmluvy

 

 

 

 

Neuskutočnené projekty z dôvodu nevysporiadania pozemkov

 

Babiohorské cyklotrasy - Cyklotrasa Rabčice - Lipnica Wielka

 

.

podpisovanie zmluvy

cyklotrasa

V roku 2018 obec zrealizovala 100 m komunikácie – spevnením plochy a návozom makadamu, čím sa zvýšila bezpečnosť časti cyklotrasy. Na cyklotrase je osadená informačná tabuľa o realizácií mikroprojektu. Pre čiastočné zrealizovanie projektu nie je možné zatiaľ vyhodnotiť vplyv mikroprojektu na životné prostredie. 

..

Projekt nemohol pokračovať, nakoľko sa vyskytli problémy s majetkovo-právnym vysporiadaním,  a aj po viacerých jednaniach vlastníci odmietli podpísať časť pozemkov pod cyklotrasu.

Foto z prechodu na bežkách po cyklotrase:

prechod na bežkách23

 

 

 

Archív

Názov Dátum zverejnenia Kategória zákazky
Neboli nájdené žiadne záznamy