Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2016

dodatok 2.pdf

VZN č.1/2018 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečistenie

vzn 2018.pdf

Dodatok č.5

Dodatok č 5 k VZN č. 1 2008 o výške prispevku ....pdf

DODATOK č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. č.3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, na žiaka školskej jedálne, žiaka školského klubu detí so sídlom na území obce Rabčice a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým p

DODATOK č.pdf

Dodatok č. 1 k VZN obce Rabčice č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č 1.pdf

VZN č. 2/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rabčice

VZN_ODPADY_Rabcice_ 2018.pdf

Interná smernica Vo v obci Rabčice 1/2017

interna_smernica_vo.pdf

Stránka