Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Dodatok č. 1 k VZN 4/2017 o spôsobe náh. zásobovania pitnou vodou

Dodatok č. 1 k VZN č. 4 2017.pdf

Dodatok č. 4 k VZN 3/2016

Dodatok č. 4 k VZN č. 32016.pdf

Dodatok č. 5 k VZN 3/2016

Dodatok č. 5 k VZN č. 32016.pdf

Dodatok č. 6 k VZN 3/2016

Dodatok č. 6 k VZN č. 32016.pdf

VZN č. 1 2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad

VZN_1_2020.pdf

Dodatok č. 1 k vzn č. 2/2018 o nakladaní s komunálnym odpadom

DODATOK_1_2020.pdf

Interná smernica 1/2021

Oznamovanie protispoločenskej činnosti Na základe zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), vydal starosta obce Rabčice - Smernicu č. 1/2021- Smernica o postupe pri oznamovaní protispoločenskej činnosti (viď príloha). Zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa (obce Rabčice a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rabčice) podľa zákona je v zmysle § 10 ods. 1 a 2 zákona hlavný kontrolór obce. Oznámenie v zmysle zákona je možné podať: 1. Písomne - v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať – do rúk hlavného kontrolóra“, a to priamo do rúk zodpovednej osoby, do podateľne obecného úradu alebo poštou na adresu: Hlavný kontrolór obce Rabčice, Rabčice 650, 029 45. Zamestnanec obecného úradu, poverený prijímaním poštových zásielok nie je oprávnený obálku s takýmto označením otvárať a je povinný ju bez zbytočného odkladu postúpiť zodpovednej osobe. 2. Ústne - osobne do záznamu zodpovednej osoby na obecnom úrade v Rabčice, ktorá o ňom vyhotoví zápisnicu. 3.Elektronickou poštou – na e-mailovú adresu zodpovednej osoby ocu@rabcice.sk Tento mail sa bezodkladne posunie na prešetrenie Hlavnému kontrolórovi obce. Táto e-mailová adresa je dostupná 24 hodín denne. Prílohy: Smernica o postupe pri oznamovaní protispoločenskej činnosti (37.36 kB) Zákon 54/2019 - https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/54/20190301

smernica wb.docx

Dodatok č. 3 k VZN 5 2014

Dodatok č. 3 k VZN č. 52014.pdf

Všeobecne záväzné nariadenie obce RABČICE č. 1/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rabčice

VZN č. 1 2021 o výške prispevku ....pdf

Stránka