Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2016

dodatok 2.pdf

VZN č.1/2018 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečistenie

vzn 2018.pdf

Dodatok č.5

Dodatok č 5 k VZN č. 1 2008 o výške prispevku ....pdf

Stránka