Obsah

Obci Rabčice bola doručená petícia podhorské lúky Oravy, kde môžu dotknití občania svojim podpisom vyjadriť nesúhlas so  zaradením navrhovaného územia európského významu Podhorské lúky Hornej Oravy do národného zoznamu území európského významu.

Petícia občanov Hornej Oravy je zverejnená na webovej stránke obce a petičné hárky sú na obecnom úrade, kde môžete petíciu podpísať počas stránkových hodín najneskôr do konca októbra 2021.

 

 

 

Obec Rabčice oznamuje občanom,  že OÚ Námestovo, odbor pozemkového a lesného hospodárstva doručil výzvu na zabezpečenie odborného hospodárenia v súkromných lesoch a podanie návrhu na zápis evidencie lesných pozemkov.

Okresný úrad Námestovo, v súlade so zákonom o lesoch vyzýva vlastníkov lesných pozemkov, obhospodarovateľov lesa, aby v lehote do 60 dní odo dňa doručenia tejto výzvy zaslali orgánu štátnej správy lesného hospodárstva oznámenie o zabezpečení odborného lesného hospodárstva v lesoch a podali návrh na zápis do evidencie lesných pozemkov.

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodne o osobitnom obhospodarovaní lesa, ak vlastník na základe výzvy nezašle orgánu štátnej správy lesného hospodárstva do 60 dní odo dňa jej doručenia oznámenie o zabezpečení odborného hospodárenia v lesoch a nepodá návrh na zápis do evidencie lesných pozemkov.

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodne o osobitnom obhospodarovaní lesa, ak na základe návrhu nemožno vykonať zápis obhospodarovateľa lesa alebo hospodára do evidencie lesných pozemkov.

Táto výzva bude po dobu 15 dní zverejnená na dočasnej úradnej tabuli a webovom sídle Obce Rabčice ako aj na úradnej tabuli  a webovom sídle Okresného úradu Námestovo.

list z okresného úradu - odbor lesný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základe nariadenia hlavného hygienika SR oznamuje občanom, že pri cestovaní autobusom musí mať každý cestujúci rúško alebo šál. Inak nemôže nastúpiť do verejnej hromadnej dopravy.

 

 

 

 

Obec Rabčice oznamuje občanom, že v našej obci sa v blízkej budúcnosti plánuje prečíslovanie domov a budov ako aj pomenovanie ulíc, ktoré obec má. Na webovej stránke obce sme zverejnili názvy ulíc. Tieto názvy sú len orientačné, preto žiadame občanov, aby nám zasielali návrhy na názvy ulíc, na ktorej bývajú alebo aj návrh názvu inej ulice. Svoj názor môžete zasielať na e-mailovú adresu obce alebo nahlásiť aj osobne alebo telefonicky na obecný úrad. Proces prečíslovania v našej obci bude dlhodobejší a do ukončenia sa môžu názvy meniť a upravovať.

Je potrebné, aby sa občania zapojili do verejnej diskusie o názvy ulíc, aby obecné zastupiteľstvo pri schvaľovaní malo z čoho vyberať a rozhodnúť.

Na webovej stránke obce bude zverejnená aj mapa obce s označením ulíc v obci.

mapa na stiahnutie

.

 

 

 

 

 

Novela zákona č. 39/2006 o veterinárnej starostlivosti – chov ošípaných

 

 

 

Chov ošípaných – teda aj tie, ktoré chovajú len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa tejto legislatívy registrované. Znamená to, že každý chovateľ ošípanej je povinný registrovať každé zviera v centrálnom registri hospodárskych zvierat Žilina. Tlačivo na registráciu je možné získať cez internet (www.pssr.sk), alebo u plemenárnej organizácii. V prípade nových fariem vyplnené tlačivo je potrebné priložiť k žiadosti o registráciu chovu hospodárskych zvierat a následne doručiť na regionálnu veterinárnu a potravinovú správu.

Ďalšou zmenou je povinnosť nahlasovania zabíjania zvierat pre súkromné domácu spotrebu a to hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a zveri z farmového chovu na regionálnu veterinárnu a potravinovú správu aspoň jeden pracovný deň vopred. Chovateľ je povinný telefonicky, alebo mailom, listom nahlásiť adresu chovateľa, ušné číslo zvieraťa, dátum narodenia a dátum a čas zabíjania zvieraťa.

Upozorňujeme tiež na skutočnosť, že odpad z domácej zabíjačky ( hov. dobytka, oviec a kôz) t.j. lebka vrátane mozgu, očí a miechy zvierat starších 12 mesiacov musí byť odstránený len v príslušnom kafilerickom zariadení.

Viac informácií nájdete v zákone č. 39/2006.

 

 

Prevencia krádeží a podvodov na senioroch

 

 

Vážení občania, nakoľko bol v poslednom období zo strany polície zaznamenaný opäť zvýšený nárast trestnej činnosti „krádeží a podvodov spáchaných na senioroch,“ obracia sa  Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline na širokú  verejnosť s výzvou o zvýšenie obozretnosti seniorov a to najmä v nasledovných prípadoch:

  • Bez overenia dokladov a oprávnenia nevpúšťajte do svojich príbytkov alebo na svoje pozemky pracovníkov elektrární, plynární, domovej správy.
  • Nepúšťajte do svojich príbytkov neznámych ľudí pod žiadnou inou zámienkou – podomových predajcov, ľudí s nevoľnosťou, ľudí s darčekmi pre Vás a iných.
  • Nepožičiavajte peniaze ľuďom, ktorých dobre nepoznáte, väčšinou ide o podvodníkov.
  • Vyvarujte sa vyberať peniaze a cennosti v prítomnosti neznámych osôb.
  • Keď Vás kontaktuje neznámy človek, ktorý súrne z akéhokoľvek dôvodu  (havária, operácia, výhra v lotérii, pomoc príbuznému a pod.) potrebuje finančnú hotovosť, okamžite kontaktujte políciu (158) alebo najbližšiu rodinu. Peniaze v žiadnom prípade nikomu neodovzdávajte!
  • Bez konzultácie nepodpisujte dôležité dokumenty.
  • Odmietnite bezdôvodne ponúkané odprevadenie do bydliska, do domu, do bytu alebo odvoz od ľudí, ktorých nepoznáte.

 

Páchatelia uvedenej trestnej činnosti si úmyselne typujú obete, ktoré žijú osamote, majú vyšší vek, nakoľko predpokladajú, že budú nepozorní, neopatrní, dôverčiví a empatickí. Páchatelia ich svojim konaním mnohokrát pripravia o celoživotné úspory.

 

V prípade, že Vás kontaktujú osobne alebo telefonicky neznáme osoby a máte podozrenie, že sa jedná o podvodníkov, kontaktujte IHNEĎ políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo osobne na najbližšom útvare Policajného zboru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správy

Nakladanie s komunálnym odpadom

Podrobný všeobecne zrozumiteľný popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Rabčice

celý text

ostatné | 3. 5. 2017 | Autor: