Obsah

Slobodný prístup k informáciam

 

Žiadosť o informácie

 

Z vašej žiadosti o informácie adresovanej obci Rabčice musí byť zrejmé:

 

  • kto žiadosť podáva - teda meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa;
  • adresa pobytu alebo sídlo;
  • ktorých informácií sa žiadosť týka;
  • aký spôsob sprístupnenia informácií navrhujete /písomne, e-mailom.../.

 

Obec je povinná žiadosť o informácie vybaviť bez zbytočného odkladu najneskôr do 8 pracovných dní od jej doručenia. Zákonnú lehotu možno výnimočne predĺžiť o ďalších 8 pracovných dní, o predĺžení lehoty v zmysle § 17, ods. 2 a 3 zákona 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám Vás budeme informovať.

 

MOŽNOSTI PODÁVANIA ŽIADOSTÍ O INFORMÁCIE:

  • e-mailom: ocu@rabcice.sk
  • osobne alebo poštou: Obecný úrad Rabčice, 029 45 Rabčice 196
  • telefonický: 043/5594205, 0911 513 303

 

Postup pri poskytovaní informácií upravuje zákon č. 211/200 Z.z. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)