Obsah

Zastupiteľstvo

                                  

Poslanci obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2019- 2022

 

Obecné zastupiteľstvo obce Rabčice je zastupiteľský zbor zložený z 9 poslancov, zvolených vo voľbách , ktoré sa konali dňa 10. novembra 2018 na obdobie 4 rokov. Pozvánka na zasadnutie je formou vyhlášky zverejnená na úradnej tabuli najneskôr 3 dni pred konaním zasadnutia. Zároveň konanie zasadnutia sa vyhlasuje aj miestnym rozhlasom. Každé zasadnutie je verejné.

 

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:


a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, rozhodovať o prijatí úveru, pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu, v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta
c) schvaľovať územný plán obce a jeho časti
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce
g) uznášať sa na nariadeniach
h) určiť plat starostu podľa osobitného predpisu
i) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce
j) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov
k) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce
l) udeľovať čestné občianstvo obce
m) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce

 

 

Rokovací poriadok OZ

Zásady odmeňovania poslancov