Obsah

 

 

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niekorých zákonov.

 

 

https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00314846

sk/gdpr/statement/

 

Vážení občania,

 

osobné údaje doktnutých osôb spracúva Obec Rabčice, Rabčice 196, 029 45 Rabčice, 00314846 v právnom postavení prevádzkovateľa (ďalej len ako "prevádzakovateľ")

 

Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ spracúva v súlade s Nariadením Európského parlamentu a rady (EU)ˇ2016/679 z 27. aprála 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Informrácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontatných miestach prevádzkovateľa.

 

Kontakt na zodpovednú osobu:

Mgr. Dávid Mikulec

adresa: osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice

e-mail: mikulec@osobnyudaj.sk

telefon: 0915 751 067