Virtuálny cintorín

 

 

Vitajte v Rabčiciach

 

Dotazníky obyvateľov


regiónu Bielej Oravy, okresu Námestovo


Milí obyvatelia obce Rabčice ,

obcí a miest regiónu Bielej Oravy, okresu Námestovo,
Miestna akčná skupina (MAS) Biela Orava, na území ktorej žijete v súčasnosti, pripravuje rozvojový dokument, na základe ktorého sa chce uchádzať o finančné prostriedky z EÚ na financovanie projektov pre podnikateľov, občianske združenia, obce a mesto okresu Námestovo. Chceme podporiť projekty v oblasti poľnohospodárstva, vidieckeho cestovného ruchu, priemyslu a služieb, ale aj projekty v oblasti poskytovania sociálnych služieb, či zvyšovania kvality života v našich obciach a meste prostredníctvom budovania ihrísk, športovísk, úpravou verejne zelene, obnovou kultúrnych a historických pamiatok, alebo tiež budovaním cyklotrás a pod.
Pri plánovaní toho, čo skutočne podporíme, chceme využiť aj Vaše záujmy a predstavy o ďalšom smerovaní rozvoja nášho regiónu. Zapojte sa teda aj vy do procesu plánovania a rozhodovania o tom, ako čo najrozumnejšie využiť fondy EÚ pre rozvoj regiónu Bielej Oravy.


Dotazník je anonymný! Viac informácií nájdete na www.masbielaorava.sk.


Link na prvý dotazník pre občanov:

 


https://docs.google.com/forms/d/1VzHO4MznrTSAATFSbTurKwzXVVzdwzFnA9AhIEN1CaM/viewform

 

 

Druhý dotazník pre neziskové organizácie a pre podnikateľov:

 

1. Projekty pre obce

 

2. Projekty pre neziskové organizácie

 

3. Projekty pre podnikateľov 1

 

4. Projekty pre podnikateľov 2

 

 

Zber projektových zámerov

 

dokument s názvom: Zber projektovych  zamerov.docx je potrebné vyplniť a zaslať na adresu: ocu@rabcice.sk

 


Ďakujeme za spoluprácu.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rabčice sa nachádzaju  v krásnom prostredí pod hrdo týčiacou sa Babou Horou.
 

 

Rabčice patria k najsevernejšie položeným obciam na Slovensku.

 

 

Poloha a rozloženie obce je atraktívne hlavne pre chatárov, keďže je to netypická pohraničná obec /má 29 km miestných komunikácii a dĺžka celej obce je 7 km/, je čoraz viac vyhľadávaná ako chatová oblasť.

 

 

Za posledné 3 roky bolo vydaných 26 stavebných povolení na stavbu rodinných domov, čo dokazuje, že mladí ľudia, ktorí sa svojho času z obce vysťahovali, sa vracajú späť.

 

 

Obec má vlastnú samoprávu, poštu, základnú školu, materskú školu, kostol a faru, telocvičňu, kúltúrny dom, dom smútku, pozemkové spoločenstvo spravujúce spoločné lesy (Urbár), roľnícke družstvo, množstvo súkromných podnikateľov podnikajúcich v autodoprave, agroturistike, stavebníctve, obchode a ďalších oblastiach. Obec má tiež spoločný vodovod.

 

 

 

orto foto mapa Rabčic

zastava

 

K vytvoreniu obecných symbolov došlo v roku 1993 na žiadosť obecného zastupiteľstva obce. Prof. PhDr. Novák, DrSc. vypracoval expertízu na erb obce. Vychádzal z historických prameňov a uplatnil zásady heraldickej tvorby, aby erb obce bol historicky verný a presný. Podkladom bolo obecné pečatidlo, ktoré pochádza zo 17. storočia. Na erbe sa nachádza skalnaté bralo, z ktorého vyrastajú tri listnaté stromy. Všetky symboly sú v dvojfarebnom vyhotovení v zelenej a bielej farbe. Podobné farby len v opačnom pomere sú v susednej obci Rabča, čím sa dosiahol účinnok príbuznosti, aj účinok heraldickej osobitosti. Takto navrhnuté obecné symboly schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 12. novembra 1993.
 

clen-euroregionu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chráňme si našu krásnu prírodu!

 

LES  NÁM HOVORI:

Pamätaj, že dávam príjemný chládok za letných horúčav a v zime rozpaľujem tvoju pec, aby si mohol v teple čítať knihu napísanú na papieri z mojich stromov.

Som v doskách každého domu, tvojho stola aj vo dverách na tvojom byte. Som rúčka pera, s ktorým píšeš, rúčka na kladive, sekere, kose a motyke. Nájdeš ma v loďke, na ktorej sa nosíš po vode. Živím a ochraňujem lesnú zver.

Hospodarim s vodou a napájam pramene, aby v lete nevyschli. Som pastvou tvojich očí a unavenej mysli, pomôžem ti upevňovať a navracať zdravie.

Počuj však moju prosbu: BUĎ MOJIM OCHRANCOM! NENIČ MA ZBYTOČNE!

 

 

 

 

 

 

Bližšie informácie o obci si môžte prečítať na tejto stránke v kolonke Dokumenty - PHSR Rabčice alebo v knihe Monografia Rabčíc.