Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN obce Rabčice č. . 1/2016 o zriadení školského zariadenia – Školského klubu detí (ŠKD) pri Základnej škole s MŠ Rabčice so sídlom Rabčice č. 194

vzn-1-2016--skolsky-klub-deti.pdf

VZN obce Rabčice č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rabčice

vzn_odpady.pdf

Nový zákon o odpadoch - čo priniesol našej obci

durisova (2).doc

Podrobný všeobecne zrozumiteľný popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Rabčice

popis-k-vzn_rabcice (1).doc

VZN č.3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, na žiaka školskej jedálne, žiaka školského klubu detí so sídlom na území obce Rabčice a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce

vzn---32016-urcenie-vysky-dotacie-na---ms-a-sj.pdf

DODATOK č. 1 k VZN č.3/2016

dodatok-c.-1-k-vzn.pdf

VZN obce Rabčice č. 2/2015o určení miesta a času zápisu dieťaťa do základnej školy

vzn-o-zapise-do-1-rocnika.pdf

VZN obce Rabčice č. 3/2015 o prijímaní detí do materskej školy /na predprimárne vzdelávanie/

vzn-o-zapise-deti-do-ms.pdf

VZN obce Rabčice č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn-ko.pdf

VZN 1/2014 o zásobovaní pitnou vodou obyvateľstva v čase krízovej situácie na území obce Rabčice

vzn-voda-kriz..pdf

VZN 3/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rabčice

vzn--o-nakl.s-odp..pdf

VZN 4/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn-o-ko-2014.pdf

VZN 5/2014 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Rabčice

vzn--2014-kratkodoby-prenajom.pdf

VZN 1/2013 o určení prevádzkového času a o podmienkach predaja a poskytovaní služieb v obci

vzn-predaj.cas28129.pdf

VZN 2/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn-o-ko-2014.pdf

VZN 1/2012 o o určení postupu, podmienok a výške úhrady za poskytované sociálne služby

vzn-c.pdf

Dodatok č. 1 k VZN 1/2012

dodatok-k-vzn.pdf

VZN 1/ 2010 o niektorých podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Rabčice

vzn-tr.mies.pdf

VZN 1/ 2009 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa

vzn_12009_.pdf

VZN 2/ 2009 o určení postupov,podmienkach a výške úhrady pri postkytovaní soc.služieb

- zrušené k 30.6.2012

VZN 2 2009.pdf

Stránka