Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Dodatok č.4 k VZN 1/2008

dodatok-c.4.pdf

Dodatok č.6 k VZN 1/2008 - prijatý 9/2015

VZN č. 1 2008 - dodatok č. 6 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rabčice.pdf

VZN 3/ 2008 o dani z nehnuteľnosti

vzn_o_dani_09.pdf

VZN 4/ 2008 o miestnom poplatku za komunálné odpady a drobné stavebné odpady

vzn_ko09.pdf

VZN 5/ 2008 o miestnych daniach

vzn_o_mies_daniach.pdf

VZN 2/ 2008 o poskytovaní opatrovateľskej služby

- viď VZN 2/2009 o určení postupov,podmienkach a výške úhrady pri postkytovaní soc.služieb

vzn 2 2009.pdf

VZN 1/ 2007_o jednorázovej dávke a sociálnej pôžičke - už nie je platné

vzn 1.docx

VZN 2/ 2007 o poskytovaní opatrovateľskej službe, podmienkach a postupe pri poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu

(platné do 30.6.2009 a nahradilo ho VZN 2/ 2009)

vzn-c.2-2007-.pdf

VZN 3/ 2007 o dotáciách z rozpočtu obce

vzn_o_dotaciach_z_obce.pdf

Dotatok č. 1 k VZN 3/ 2007

vzn_o_dotaciach_z_obce-dodatok.pdf

Interná smernica č. 1/2007 - Finančná kontrola

bola zrušená 27.10.2012

interná smernica č.docx

Interná smernica 1/ 2008 - obeh účtovných dokladov

interna_smernica1_obeh_uctovnych_dokladov.pdf

Interná smernica 2/ 2008 - zásady hospodárského riadenia obce

is-2.pdf

Dodatok č. 1 k internej smernici 3/ 2008

interna_smernica3_zasady_hospodarenia-dodatok1.pdf

Interná smernica 4/ 2008 a Interná smernica 5/ 2008

zrušené interné smernice.docx

Interná smernica 6/ 2008 o jednotnom postupe pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutoč. stavebných prác

interna_smernica_6_2008_verejne_obstaravanie.pdf

Interná smernica 1/ 2010 - opravné položky

interna-smernica-1-2010-opravne-polozky.pdf

Interná smernica 1/2011

zrušená interná smernica 1-2011.docx

Interná smernica 2/2011 - Vnútorný predpis pre vedenie pokladnice obce

is-pokladnica.pdf

Dodatok č. 2 k VZN 1/2012

vzn č. 1 2012 o určení postupu, podmienok a výške úhrady za poskytované sociálne služby.pdf

Stránka