Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN 3/ 2009 o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu

VZN 3 2009.pdf

Dodatok č. 1 k VZN 4/ 2009

dodatok-c.1-vzn-o-dzn.pdf

VZN 5/ 2009 _o miestnom poplatku za komunalné odpady a drobné stavebné odpady

(platné na rok 2010)

VZN o KO 09.pdf

Dotatok č. 1 k VZN 5/ 2009

dodatok-c.1-k-vzn-o-ko.pdf

Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2009

dod.vzn--pes28229.pdf

VZN 7/ 2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školskej jedálne so sídlom na území obce Rabčice

vzn--72009-urcenie-vysky-dotacie-na---ms-a-sj.pdf

VZN 1/ 2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách

vzn--1-2008-.pdf

Dodatok č.3 k VZN 1/2008

1308722772dodatok-c.-3-k-vzn.pdf

Dodatok č.4 k VZN 1/2008

dodatok-c.4.pdf

Dodatok č.6 k VZN 1/2008 - prijatý 9/2015

VZN č. 1 2008 - dodatok č. 6 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rabčice.pdf

VZN 2/ 2008 o poskytovaní opatrovateľskej služby

- viď VZN 2/2009 o určení postupov,podmienkach a výške úhrady pri postkytovaní soc.služieb

vzn 2 2009.pdf

VZN 3/ 2007 o dotáciách z rozpočtu obce

vzn_o_dotaciach_z_obce.pdf

Dotatok č. 1 k VZN 3/ 2007

vzn_o_dotaciach_z_obce-dodatok.pdf

Interná smernica č. 1/2007 - Finančná kontrola

bola zrušená 27.10.2012

interná smernica č.docx

Interná smernica 1/ 2008 - obeh účtovných dokladov

interna_smernica1_obeh_uctovnych_dokladov.pdf

Interná smernica 2/ 2008 - zásady hospodárského riadenia obce

is-2.pdf

Dodatok č. 1 k internej smernici 3/ 2008

interna_smernica3_zasady_hospodarenia-dodatok1.pdf

Interná smernica 4/ 2008 a Interná smernica 5/ 2008

zrušené interné smernice.docx

Interná smernica 6/ 2008 o jednotnom postupe pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutoč. stavebných prác

interna_smernica_6_2008_verejne_obstaravanie.pdf

Interná smernica 1/ 2010 - opravné položky

interna-smernica-1-2010-opravne-polozky.pdf

Stránka