Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 2/2017 o o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu

VZN č. 2 2017 o podmienkach nájmu bytov....pdf

VZN 4 2017 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou

VZN 4_2017.pdf

Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2016

dodatok 2.pdf

VZN č.1/2018 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečistenie

vzn 2018.pdf

Dodatok č.5

Dodatok č 5 k VZN č. 1 2008 o výške prispevku ....pdf

DODATOK č. 3 k VZN č. 3/2016

DODATOK č.pdf

Dodatok č. 1 k VZN obce Rabčice č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č 1.pdf

VZN č. 2/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rabčice

VZN_ODPADY_Rabcice_ 2018.pdf

Interná smernica Vo v obci Rabčice 1/2017

interna_smernica_vo.pdf

Dodatok č. 1 k VZN - krátkodobý prenájom KD

Dodatok č. 1 k VZN - krátkodobý prenájom.pdf

ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM OBCE RABČICE A S MAJETKOM ŠTÁTU, KTORÝ OBEC UŽÍVA

zasady hospodarenia Rabčice.pdf

Interná smernica 1/2019 o verejnom obstarávaní

Smernica o verejnom obstarávaní_od 02.01.2019_rabcice.pdf

VZN č. 1 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rabčice

VZN č. 1 2019 o výške prispevku ....pdf

VZN č. 2/2019 o miestnej dani z nehnuteľnosti

VZN č. 2 2019 o DZN.pdf

VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

VZN č. 3 2019 ODPADY.pdf

Dodatok č. 4 prevádzkovom poriadku pohrebiska

cintorínsky poplatok

Dodatok č. 4 - cint. poplatok.pdf

Dodatok č. 2 k VZN - krátkodobý prenájom KD

Dodatok č. 2 k VZN - krátkodobý prenájom.pdf

Dodatok č. 5 - pohrebisko

Dodatok č. 5 - pohrebisko.pdf

Interná smernica č. 2/2019 ku konsolidovanej účtovnej závierke v pôsobnosti obce Rabčice

Interná smernica KUZ.pdf

Interná smernica 3/2019 o používanie a evidencií pečiatok

IS - pečiatky.doc

Stránka