Obsah

Tlačivá

 

EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

PRIHLÁSENIE K TRVALÉMU, PRECHODNÉMU POBYTU

• platný občiansky preukaz, ak ide o dieťa do 15 rokov, rodný list dieťaťa,
• doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve bytu alebo domu (originál výpisu z listu vlastníctva)
• ak občan nie je vlastník bytu alebo domu, je potrebné písomné potvrdenie o súhlase osobne, alebo je potrebné predložiť overený súhlas všetkých vlastníkov.


Ohlasovňa na základe požiadania občana vydáva „Potvrdenie o pobyte“. K vydaniu potvrdenia je potrebné predložiť občiansky preukaz.


Za vydanie potvrdenia o pobyte sa platí správny poplatok vo výške 5 €/osoba v hotovosti v pokladni OcÚ (v zmysle zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch, položka č. 8).

Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo SVS-218-2006/05159 z 20. apríla 2006 o určení vzorov ohlasovacích lístkov na pobyt pre občanov Slovenskej republiky
Potvrdenie súhlasu s prihlasením občana na pobyt
Vyhlásenie o zákaze vydania údajov
 

 

DANE

 

STAVEBNE

  • Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
  • Ohlásenie drobnej stavby
  • Žiadosť o stavebné povolenie
  • Žiadosť o súhlas k výstavbe
  • Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby
  • Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
  • Návrh na kolaudáciu stavby
  • Návrh na zápis stavby do EN
  • Žiadosť o pridelenie súpisného čísla stavbe

tlačivá na stiahnutie k stavbám doc 226 kB