Obsah

Geografia

mapaKatastrálne územie obce Rabčice sa orograficky začleňuje do sústavy vonkajších Západných Karpát, oblasti Stredných Beskýd a celku Podbeskydská brázda. Na severe pod Babou horou zasahuje do Oravských Beskýd.

 

Chotár Rabčíc sa nachádza v Polhoranskej kotline, ktorá vznikla eróziou potokov Polhoranka, Rabčický potok, Magurka a Soľný potok. Obec sa rozprestiera pod majestátnou Babou horou (1725 m n. m. ). Napriek tomu, že Babia hora nie je súčasťou Rabčického chotára, občania Rabčíc sú vlastnícky i historicky s týmto vrcholom úzko spätí. Územie leží v povodí rieky Orava a riečnu sieť tu tvoria toky Všianka potok, Zágurka, Soľný potok a Odumorkovka, ktoré sa spájajú do rieky Polhoranky.

 

Katastrálne územie obce má rozlohu 2218 ha a jeho osídlenie je sústredené do intravilánu obce s reťazovou kolonizačnou zástavbou pozdĺž celej obce. Dominantné zastúpenie v štruktúre pôdneho fondu majú lúky, ktoré pokrývajú 943 ha, čo z celkovej výmery katastrálneho územia predstavuje 43%. Hneď za tým nasledujú lesy, ktoré pokrývajú 891 ha. V drevinovom zložení lesov i dominujú predovšetkým ihličnaté dreviny ako jedľa, borovica a smrek. Popri vodných tokoch sa vyskytujú porasty vŕb a jelší. Za dôkaz právneho vzniku Rabčíc sa považuje listina datovaná v Bytčí z roku 1616. K 31.12.2011 je v obci evidovaných 1963 obyvateľov a 609 súpisných čísiel, z toho cca 480 obývaných rodinných domov, 60 chát a chalúp, ostatné tvoria garáže a neobývané rodinné domy.


Obec Rabčice sa nachádza v severnej časti Oravy na hraniciach s Poľskom. Je to obec, ktorá sa počtom obyvateľom zaraďuje medzi menšie obce (do 2 tis. obyvateľov). Je to rozľahlá obec.


Katastrálne územie obce Rabčice je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti - CHKO Horná Orava, v k.ú. Rabčice vo výmere 2218,3 ha. Tiež je súčasťou Chráneného vtáčieho územia (CHVÚ) Horná Orava, s výmerou 2218,3 ha. Hranice CHKO Horná Orava sú totožné s hranicami CHVÚ Horná Orava. V katastri Rabčíc sa nachádza časť územia európskeho významu s označením SKUEV0190- Slaná Voda s celkovou výmerou v k.ú. Rabčice 103,74 ha.

 

Celková rozloha obce : 2218 ha

Nadmorská výška : 720 m.n.m.
Najnižší bod : 660 m.n.m.
Najvyšší bod : 934 m.n.m.