Obsah

Uznesenia

2013

uznesenie zastupiteľstva 7 2013

oz-7-2013.pdf

uznesenie zastupiteľstva 8 2013

oz-8-2013.pdf

2012

uznesenie zastupiteľstva 1 2012

OZ1_2012.pdf

uznesenie zastupiteľstva 2 2012

oz--2-2012---uznesenie.pdf

uznesenie zastupiteľstva 3 2012

oz-3-2012-uznesenie.pdf

uznesenie zastupiteľstva 4 2012

dokument1.pdf

uznesenie zastupiteľstva 5 2012

oz-uznesenianavrhyzapisnica-28229.pdf

uznesenie zastupiteľstva 6 2012

oz-6-2012uznesenie.pdf

uznesenie zastupiteľstva 7 2012

oz--2012-7.pdf

uznesenie zastupiteľstva 8 2012

OZ-8 2012 - uznesenie.pdf

uznesenie zastupiteľstva 9 2012

uznesenia.pdf

Stránka